Polityka Prywatności  

 

1.         Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AFS Pegasus Sp. z o.o., ul. Bonifraterska, Warszawa 00-203; NIP: 701-01-69-520, KRS: 0000324932

 

2.         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Panią/Pana za pośrednictwem formularzy i innych form kontaktu z AFS Pegasus Sp. z o.o., ul. Bonifraterska, Warszawa 00-203, w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) dochodzenia możliwych roszczeń wobec Usługobiorcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) oraz, w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.

 

3.         Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione:

 

b.         podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,

c.         innym zewnętrznym podmiotom wspierającym AFS Pegasus Sp. z o.o., ul. Bonifraterska, Warszawa 00-203 w zakresie usług informatycznych, księgowych lub współpracujących z AFS Pegasus Sp. z o.o., ul. Bonifraterska, Warszawa 00-203 w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z AFS Pegasus Sp. z o.o., ul. Bonifraterska, Warszawa 00-203 i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

 

4.         Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z:

a.         dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co o zasady maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),

b.         wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

c.         archiwizacją dokumentacji związanej z przeprowadzonym akredytowanym kursem IOD, w związku z wymaganiami ustawy prawo oświatowe,

d.         dane dla celów marketingowych: - w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wycofania zgody; - w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu;

e.         w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody.

5.         Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

6.         Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7.         Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem korzystania z usług świadczonych AFS Pegasus Sp. z o.o., ul. Bonifraterska, Warszawa 00-203 W razie niepodania danych osobowych, AFS Pegasus Sp. z o.o., ul. Bonifraterska, Warszawa 00-203 nie będzie w stanie świadczyć wskazanych usług.

 

9.         Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.

 

Postanowienia przejściowe i końcowe

1.         W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2.         AFS Pegasus Sp. z o.o., ul. Bonifraterska, Warszawa 00-203 zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej Polityce prywatności z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3.         W przypadku zawarcia z AFS Pegasus Sp. z o.o., ul. Bonifraterska, Warszawa 00-203 umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi elektronicznej – „Biuletyn Informacyjny, newsletter ”) zmieniona polityka wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Polityki skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

 

 

 

AFS Pegasus Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska

Warszawa 00-203

HP (Hewlett-Packard) Partner First Gold